Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
SATIŞA İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME METNİ

Madde 1- TARAFLAR

1.1. SATICI
Ticari Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Satıcı Mersis No :
Satıcı E-Posta Adresi :
Çağrı Merkezi: 0850 840 4 987
Adı: www.elektronikfaturam.com

1.2. ALICI
Ticari Ünvanı :
Adresi :
Alıcı Mersis No :
Alıcı E-Posta Adresi

Müşteri olarak;
www.elektronikfaturam.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan ad,soyad, adres,e-mail ve iletişim bilgileri esas alınır.

Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait http:// www.elektronikfaturam.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen proje/hizmet/ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, projenin tamamlanması ve teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında proje/hizmet/ürünün sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http:// www.elektronikfaturam.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- PROJE-HİZMET-ÜRÜN ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİSİ

Elektronik ortamda alınan proje/hizmet/ürünün cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, firma adına yetkili kişi, fatura bilgileri, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Fatura edilecek firma ya da kişi ile sözleşmeyi yapan kişi imzaya yetkili ve aynı kişi/kişiler olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Madde 4- SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihdir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Proje/Ürün ve Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile proje teslimatına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Proje/Ürün ve /Hizmet’e ait temel özellikler, Proje/Ürün ve Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Madde 7 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 8 – PROJE-HİZMET-ÜRÜN FİYATI
Proje-Hizmet veya Ürün’ün peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

Madde 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10 – YÜRÜRLÜK
10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI                     ALICI